Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d'ABARSYS GLOBAL SERVICES S.L.L., amb la finalitat d'atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, Abarsys informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Procediments d'accés, cancel·lació, oposició i/o rectificació

En relació a les seves dades de caràcter personal, se l'informa que l'assisteixen els drets d'accés, cancel·lació, oposició i rectificació, podent exercir-los bé per correu electrònic a l'adreça contact@abarsys.com indicant en l'assumpte: "Protecció de dades" o bé per correu postal dirigit a:

ABARSYS GLOBAL SERVICES, S.L.L.
NIF B-64730666
C/ Orient, 78 1st (Edifici INBISA)
08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

S'haurà d'indicar en tot cas la referència: "Protecció de dades" i s'haurà d'acompanyar algun document que acrediti la seva identitat, com una còpia del DNI.

Tindrà dret a saber en quin estat estan les seves dades; a quin tipus de tractament estan subjectes; d'on s'han obtingut; modificar-les si considerés que no són correctes, o sent-ho inicialment ja no reflecteixen la realitat actual per haver canviat aquesta, o fins i tot cancel·lar-les totalment, sempre que això últim estigui permès per la legislació vigent.

Per a l'exercici dels esmentats drets, la sol·licitud que es dirigeixi al responsable del fitxer ha de contenir els punts següents:

  • Nom i cognoms de l'afectat, adjuntant fotocòpia del DNI (o de qualsevol altre document vàlid en dret amb vista a la identificació del sol·licitant). Per al cas d'actuar en representació d'algú, o d'alguna persona jurídica, fotocòpia del document que acrediti aquesta representació.
  • Petició en què es basa o fonamenta la sol·licitud.
  • Indicació d'un domicili a efectes de notificació.
  • Documents, si és el cas, que acreditin el fonament de la petició.

Per a l'enviament d'aquesta sol·licitud s'haurà de fer servir qualsevol mitjà que pugui demostrar l'enviament i recepció de la sol·licitud.